KALE PESTO FUSILI

40 AED

Fusili pasta with kale, pesto, cherry tomatoes and parmesan cheese.